MENU
x
MENU
Logo AK Zedníček

Právník, advokát JUDr. Jindřich Zedníček

advokátní kancelář Třebíč

Přejít na obsah
Rychlý kontakt 777 805 984

O kanceláři


Právník, advokát JUDr. Jindřich Zedníček

advokátní kancelář Třebíč

Advokát JUDr. Jindřich Zedníček se sídlem advokátní kanceláře v Třebíči Vám nabízí právní služby v oblastech soukromého i veřejného práva. Advokáti v naší kanceláři se věnují jak jednorázové právní pomoci pro drobné klienty, tak dlouhodobé spolupráci s partnery pro řešení právních záležitostí. Nabízíme tak komplexní služby v oblasti práva.

Jako advokát s dlouholetými zkušenostmi Vám mohu nabídnout právní rady zejména v oblastech občanského (například dědické právo či spotřebitelské záležitosti) a obchodního práva (zejména závazkové vztahy a stavební právo, problematika obchodních společností), dále pak v oblasti práva rodinného, pracovního, správního atd. Samozřejmostí je zastupování před soudy a úřady nebo rozhodčími soudy. Více o advokátních službách hledejte v sekci „právní služby“.

Cílem naší advokátní praxe je poskytovat advokátní služby na vysoké odborné i etické úrovni s individuálním přístupem ke klientovi. Pomáháme klientům soustředit se na podstatné, v konkrétních případech předvídat a správně vymezit hlavní rizika, používat účinné nástroje ochrany před těmito riziky. Složitější soudní a jiné případy zahajujeme právním rozborem, který hned na počátku vymezí možné důkazní problémy. Vyjadřujeme se i k pravděpodobnosti úspěchu ve věci.

Vchod do pobočky

Výhodou naší advokátní kanceláře v Třebíči je totožnost jejího sídla a bydliště advokáta. Dle možností jsme Vám k dispozici i okamžitě.

Právní služby


Advokát JUDr. Jindřich Zedníček poskytuje v Třebíči jako univerzální advokátní  kancelář právní služby v celé řadě oblastí v závislosti na potřebách naší klientely. Věnujeme se především těmto právním oblastem a v jejich rámci zejména následující problematice:

Bezplatné právní zastoupení při uplatňování nároků na náhradu škod z povinného ručení

 • uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody na zdraví nebo usmrcením proti pojistiteli dle ust. § 6 odst. 2 z.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Dědické právo

 • Dědění a projednávání dědictví u notářů
 • Dědické dohody a vypořádání dědiců
 • Zastupování v dědickém řízení
 • Řešení dědických sporů
 • Zastupování u soudů

Občanské právo

 • Všechny občanskoprávní oblasti
 • Majetkové vztahy a spory mezi občany
 • Smlouvy, jejich uzavírání, řešení sporů při jejich neplnění a porušování
 • Nájemní a podnájemní smlouvy, jejich uzavírání a skončení, řešení sporů z nájemních vztahů
 • Nemovitosti, sepisování smluv o převodech nemovitostí včetně vkladů do katastru nemovitostí, různé dispozice s nemovitostmi
 • Náhrada škody, její uplatňování a řešení
 • Sousedské vztahy
 • Byty a nebytové prostory
 • Všechny oblasti bytové problematiky
 • Nájemní smlouvy a jejich uzavírání
 • Výpovědi nájmů, ukončení nájemních vztahů, vyklizení bytů
 • Spory mezi pronajímateli a nájemníky
 • Vymáhání dluhů nájemného a služeb od neplatičů
 • Koupě bytů a problematika s tím spojená
 • Nebytové prostory a jejich nájmy
 • Řešení sporů vyplývajících z nájmu nebytových prostor
 • Zastupování před úřady
 • Zastupování u soudů

Obchodní právo

 • Problematika podnikatelských a obchodních vztahů
 • Zakládání obchodních společností
 • Příprava obchodních smluv, řešení sporů při jejich neplnění a porušování
 • Vymáhání pohledávek v celém rozsahu
 • Konkursní a insolvenční řízení
 • Právní expertízy
 • Zastupování před úřady
 • Zastupování u soudů

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy a jejích uzavírání
 • Skončení pracovního poměru a spory z toho plynoucí
 • Výpovědi a spory o jejich neplatnost
 • Dohody o hmotné odpovědnosti
 • Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • Náhrada škody a její řešení
 • Zastupování u soudů

Rodinné právo

 • Rozvody a problematika související
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Výživné pro děti a další osoby
 • Vztahy mezi rodiči a dětmi a úprava poměrů mezi nimi
 • Problematika určování a popírání otcovství
 • Nároky neprovdaných matek, spory o výživné
 • Zastupování u soudů

Smlouvy

 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Nájemní smlouvy
 • Smlouvy o půjčce
 • Smlouvy o dílo
 • Smlouvy o převodech a zajištění nemovitostí
 • Zprostředkovatelské smlouvy

Správní právo

 • Právo obcí a krajů včetně zastupování správních orgánů
 • Přestupkové právo
 • Živnostenské právo
 • Správní řízení o zrušení trvalého pobytu
 • Správní řízení všech druhů
 • Zastupování u správních orgánů a soudů v těchto věcech

Stavební právo

 • Sepis smluvních závazků ve výstavbě
 • Zastupování ve správním řízení při všech stavebních řízeních
 • Právní rozbory ve výstavbě
 • Zastupování u soudů

Trestní právo

 • Zastupování obviněných ve všech trestních stíháních před soudy a jinými orgány činnými v trestním řízení
 • Zastupování mladistvých a nezletilých v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Sepisování a podávání trestních oznámení všech druhů

Vymáhání pohledávek

 • Vymáhání pohledávek v celém rozsahu
 • Problematika smluv, dlužních úpisů a zajištění pohledávek
 • Zpracování dohod, návrhů a žalob
 • Příprava a realizace vymáhání
 • Výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání pohledávek
 • Zastupování u soudů při vymáhání pohledávek a dluhů

Ověřování podpisů


Advokát JUDr. Jindřich Zedníček je oprávněn v rámci své advokátní praxe nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, a to na listině jím sepsané nebo na cizí listině. Adresu sídla advokátní kanceláře JUDr. Jindřicha Zedníčka najdete v sekci kontakty.

Odměna za prohlášení o pravosti podpisu činí 30,– Kč za každé vyhotovení prohlášení o pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině.

Co dalšího Vám naše advokátní kancelář v Třebíči může nabídnout?

Ceník právních služeb


K dohodě o ceně za advokátní služby naší kanceláře dochází nejčastěji v souvislosti s uzavíráním dohody o poskytování právních služeb. Stanovení ceny je obvykle individuální, vychází z advokátního tarifu, který stanoví zásady pro určení odměny.

Pro účely trestního řízení, pokud Vám budu v tomto řízení ustanoven, se pro stanovení odměny použijí příslušná ustanovení trestního řádu (§ 151 – § 156) o mimosmluvní odměně (§ 10 –11 advokátního tarifu).

Pro potřeby civilního řízení se pro náhradu nákladů řízení aplikují ustanovení občanského soudního řádu (§ 137 – § 151a) a vyhlášky č. 177/1996 Sb.

V zásadě vycházíme ze smluvní odměny, a to především z hodinové sazby či časové odměny stanovené na delší období, zejména na jeden měsíc. Odměna zohledňuje míru a složitost poskytovaných právních služeb, jejich časovou náročnost, význam věci pro klienta a míru odpovědnosti advokáta. Jednorázové právní služby, především porady poskytované v advokátní kanceláři, se platí ihned po poskytnutí služby. Tyto odměny jsou účtovány podle základní hodinové sazby a účtují se za každou započatou čtvrthodinu.

Při dlouhodoběji poskytovaných právních službách s Vámi vždy na jejich počátku dohodneme náš honorář. Jejich vyúčtování probíhá podle povahy věci. Při jednorázovém zastoupení zpravidla po jejím skončení, při dlouhodobém zastoupení zpravidla měsíčně. Vedle odměny požadujeme i náhradu některých hotových nákladů. Do hodinové sazby, respektive časové odměny jsou vedle činnosti kanceláře zahrnuty též místní dopravné, místní hovorné a vnitrostátní poštovné. Při dlouhodobějším zastoupení, zejména tam, kde je potřeba platit předem soudní poplatky (549/1991 Sb.) či jiné hotové výdaje, po Vás budeme požadovat složení zálohy. Při jakýchkoliv finančních plněních ve prospěch naší kanceláře, při zálohách a při vyúčtování obdržíte od nás daňový doklad.

Co Vám naše advokátní kancelář v Třebíči může nabídnout?

Jako advokáti s dlouholetými zkušenosti Vám můžeme nabídnout právní rady zejména v oblastech občanského (například dědické právo či spotřebitelské záležitosti) a obchodního práva (zejména závazkové vztahy a stavební právo, problematika obchodních společností), dále pak v oblasti práva rodinného, pracovního, správního atd. Samozřejmostí je zastupování před soudy a úřady nebo rozhodčími soudy. Více o advokátních službách hledejte v sekci „právní služby“.

Kontakt


JUDr. Jindřich Zedníček

Žerotínovo nám. 20/16

674 01 Třebíč

Tel / Fax:

568 820 135

E-Mail

zednicek@akzednicek.cz